<button id="5nks7"></button>

   <button id="5nks7"><acronym id="5nks7"></acronym></button>
  1. <rp id="5nks7"><ruby id="5nks7"><input id="5nks7"></input></ruby></rp>
  2. 首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 · 俱乐部 · 商城 · 论坛 · 鸽问 · 拍鸽 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽舍 · APP · 会员区
   中国信鸽信息网
   中信网
   在线铭鸽展售
   鸽具用品展售

   鸽色天乡第四关各团队集鸽数据


   2020-4-30 19:58:49 鸽色天乡国际信鸽竞翔村   分享
   棚号 会员姓名 环号 环号 环号
   1 金通神緣 [22  ]0461361  [22  ]0461366  [22  ]0461370 
   1 金通神緣 [22  ]0461371  [22  ]0461373  [22  ]0461375 
   1 金通神緣 [22  ]0461377  [22  ]0461381  [22  ]0461388 
   1 金通神緣 [22  ]0461389  [22  ]0461394  [22  ]0461396 
   1 金通神緣 [22  ]0461399  [22  ]0461401  [22  ]0461402 
   1 金通神緣 [22  ]0461404  [22  ]0461405  [22  ]0461406 
   1 金通神緣 [22  ]0461409  [22  ]0461410  [22  ]0461413 
   1 金通神緣 [22  ]0461418  [22  ]0461423  [22  ]0461425 
   1 金通神緣 [22  ]0461426  [22  ]0461427  [22  ]0461428 
   1 金通神緣 [22  ]0461430  [22  ]0461432  [22  ]0461434 
   1 金通神緣 [22  ]0461437  [22  ]0461440  [22  ]0461443 
   1 金通神緣 [22  ]0461444  [22  ]0461449  [22  ]0461451 
   1 金通神緣 [22  ]0461453  [22  ]0461457  [22  ]0461459 
   1 金通神緣 [22  ]0461462  [22  ]0461463  [22  ]0461465 
   1 金通神緣 [22  ]0461470  [22  ]0461474  [22  ]0461481 
   1 金通神緣 [22  ]0461482  [22  ]0461483  [22  ]0461485 
   1 金通神緣 [22  ]0461495  [22  ]0461496  [22  ]0461498 
   1 金通神緣 [22  ]0461499  [22  ]0461500  [22  ]0461504 
   1 金通神緣 [22  ]0461505  [22  ]0461507  [22  ]0461508 
   1 金通神緣 [22  ]0461510  [22  ]0461512  [22  ]0461517 
   1 金通神緣 [22  ]0461537  [22  ]0461542  [22  ]0461544 
   1 金通神緣 [22  ]0461546  [22  ]0461552  [22  ]0461555 
   1 金通神緣 [22  ]0461558  [22  ]0461564  [22  ]0461566 
   1 金通神緣 [22  ]0461569  [22  ]0461570  [22  ]0461574 
   1 金通神緣 [22  ]0461575  [22  ]0461577  [22  ]0461581 
   1 金通神緣 [22  ]0461591  [22  ]0461600 
   合计 77
   3 挥鞭云端 [22  ]0462701  [22  ]0462709  [22  ]0462715 
   3 挥鞭云端 [22  ]0462723  [22  ]0462724  [22  ]0462726 
   3 挥鞭云端 [22  ]0462728  [22  ]0462750  [22  ]0462765 
   3 挥鞭云端 [22  ]0462806  [22  ]0462818  [22  ]0462846 
   3 挥鞭云端 [22  ]0462870  [22  ]0462871  [22  ]0462890 
   3 挥鞭云端 [22  ]0462891  [22  ]0462893  [22  ]0462897 
   3 挥鞭云端 [22  ]0462908  [22  ]0462915  [22  ]0462922 
   3 挥鞭云端 [22  ]0462928  [22  ]0462933  [22  ]0462936 
   3 挥鞭云端 [22  ]0463100  [22  ]0463212  [22  ]0463503 
   合计 27
   4 惠福国际 [22  ]0460106  [22  ]0460109  [22  ]0460189 
   4 惠福国际 [22  ]0460422  [22  ]0460428  [22  ]0462053 
   4 惠福国际 [22  ]0462054  [22  ]0462167  [22  ]0462171 
   4 惠福国际 [22  ]0462180  [22  ]0462181  [22  ]0462186 
   4 惠福国际 [22  ]0462515  [22  ]0462517  [22  ]0462522 
   4 惠福国际 [22  ]0462533  [22  ]0462537  [22  ]0462539 
   合计 18
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0460032  [22  ]0460034  [22  ]0460038 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0460039  [22  ]0460040  [22  ]0460043 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0460046  [22  ]0460063  [22  ]0460067 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0460070  [22  ]0460081  [22  ]0460170 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0460177  [22  ]0460193  [22  ]0461951 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0461957  [22  ]0463072  [22  ]0463073 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0463074  [22  ]0463076  [22  ]0463081 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0463083  [22  ]0463112  [22  ]0463116 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0463118  [22  ]0463119  [22  ]0463123 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0463126  [22  ]0463127  [22  ]0463128 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0463133  [22  ]0463136  [22  ]0463140 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0463142  [22  ]0463144  [22  ]0463156 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0463175  [22  ]0463176  [22  ]0463180 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0463183  [22  ]0463185  [22  ]0463190 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0463194  [22  ]0463195  [22  ]0463199 
   6 渔憔鸽舍 [22  ]0463200 
   合计 46
   7 天宇国际 [22  ]0460701  [22  ]0460706  [22  ]0460713 
   7 天宇国际 [22  ]0460715  [22  ]0460716  [22  ]0460723 
   7 天宇国际 [22  ]0460725  [22  ]0460733  [22  ]0460742 
   7 天宇国际 [22  ]0460748  [22  ]0460749  [22  ]0460753 
   7 天宇国际 [22  ]0460761  [22  ]0460766  [22  ]0460768 
   7 天宇国际 [22  ]0460775  [22  ]0460776  [22  ]0460777 
   7 天宇国际 [22  ]0460778  [22  ]0460779  [22  ]0460780 
   7 天宇国际 [22  ]0460784  [22  ]0460792  [22  ]0460793 
   7 天宇国际 [22  ]0460795  [22  ]0460862  [22  ]0460864 
   7 天宇国际 [22  ]0460871  [22  ]0460876  [22  ]0460880 
   7 天宇国际 [22  ]0460881  [22  ]0460883  [22  ]0460888 
   7 天宇国际 [22  ]0460889  [22  ]0460891  [22  ]0460893 
   7 天宇国际 [22  ]0460896  [22  ]0460899  [22  ]0460900 
   7 天宇国际 [22  ]0461101  [22  ]0461104  [22  ]0461105 
   7 天宇国际 [22  ]0461106  [22  ]0461110  [22  ]0461135 
   7 天宇国际 [22  ]0461138  [22  ]0461139  [22  ]0461146 
   7 天宇国际 [22  ]0461151  [22  ]0461160  [22  ]0461162 
   7 天宇国际 [22  ]0461163  [22  ]0461166  [22  ]0461170 
   7 天宇国际 [22  ]0461176  [22  ]0461179  [22  ]0461191 
   7 天宇国际 [22  ]0461193  [22  ]0461194  [22  ]0461196 
   合计 60
   8 乐事佳   [22  ]0460139  [22  ]0460140  [22  ]0461604 
   8 乐事佳   [22  ]0461606  [22  ]0461621  [22  ]0461626 
   8 乐事佳   [22  ]0461628  [22  ]0461629  [22  ]0461634 
   8 乐事佳   [22  ]0461638  [22  ]0461640  [22  ]0461675 
   8 乐事佳   [22  ]0461683  [22  ]0461684  [22  ]0461685 
   8 乐事佳   [22  ]0461687  [22  ]0461688  [22  ]0461689 
   8 乐事佳   [22  ]0461692  [22  ]0461694  [22  ]0461695 
   8 乐事佳   [22  ]0461696  [22  ]0461698  [22  ]0461699 
   8 乐事佳   [22  ]0461701  [22  ]0461704  [22  ]0461706 
   8 乐事佳   [22  ]0461711  [22  ]0461712  [22  ]0461719 
   8 乐事佳   [22  ]0461721  [22  ]0461722  [22  ]0461723 
   8 乐事佳   [22  ]0461725  [22  ]0461726  [22  ]0461728 
   8 乐事佳   [22  ]0461732  [22  ]0461733  [22  ]0461734 
   8 乐事佳   [22  ]0461736  [22  ]0461738  [22  ]0461740 
   8 乐事佳   [22  ]0461741  [22  ]0461749  [22  ]0461751 
   8 乐事佳   [22  ]0461754  [22  ]0461756  [22  ]0461758 
   8 乐事佳   [22  ]0461759  [22  ]0461760  [22  ]0461761 
   8 乐事佳   [22  ]0461765  [22  ]0461766  [22  ]0461767 
   8 乐事佳   [22  ]0461768  [22  ]0461774  [22  ]0461775 
   8 乐事佳   [22  ]0461780  [22  ]0461792  [22  ]0461795 
   8 乐事佳   [22  ]0461800  [22  ]0461801  [22  ]0461807 
   8 乐事佳   [22  ]0461819  [22  ]0461820  [22  ]0461825 
   8 乐事佳   [22  ]0461826  [22  ]0461827  [22  ]0461831 
   8 乐事佳   [22  ]0461837  [22  ]0461838  [22  ]0462088 
   8 乐事佳   [22  ]0462544  [22  ]0462548  [22  ]0462549 
   8 乐事佳   [22  ]0462553  [22  ]0462566 
   合计 77
   9 健翔     [22  ]0462572  [22  ]0462574  [22  ]0462582 
   9 健翔     [22  ]0462584  [22  ]0462588  [22  ]0462591 
   9 健翔     [22  ]0462595  [22  ]0462596  [22  ]0462601 
   9 健翔     [22  ]0462606  [22  ]0462609  [22  ]0462610 
   9 健翔     [22  ]0462612  [22  ]0462613  [22  ]0462620 
   9 健翔     [22  ]0462621  [22  ]0462623  [22  ]0462627 
   9 健翔     [22  ]0462630  [22  ]0462983  [22  ]0462984 
   9 健翔     [22  ]0462989  [22  ]0463021  [22  ]0463022 
   9 健翔     [22  ]0463025  [22  ]0463028  [22  ]0463038 
   9 健翔     [22  ]0463042  [22  ]0463047  [22  ]0463050 
   9 健翔     [22  ]0463056  [22  ]0463058  [22  ]0463059 
   9 健翔     [22  ]0463062  [22  ]0463063  [22  ]0463065 
   9 健翔     [22  ]0463067  [22  ]0463070 
   合计 38
   10 天红酒业 [22  ]0460024  [22  ]0460028  [22  ]0460052 
   10 天红酒业 [22  ]0460258  [22  ]0460297  [22  ]0460311 
   10 天红酒业 [22  ]0460314  [22  ]0461245  [22  ]0461260 
   10 天红酒业 [22  ]0461282  [22  ]0461287  [22  ]0461345 
   10 天红酒业 [22  ]0462124  [22  ]0462128  [22  ]0462145 
   10 天红酒业 [22  ]0462146  [22  ]0462147  [22  ]0462149 
   10 天红酒业 [22  ]0462150 
   合计 19
   11 VIP闪电  [22  ]0460323  [22  ]0460328  [22  ]0460339 
   11 VIP闪电  [22  ]0460342  [22  ]0460357  [22  ]0460359 
   11 VIP闪电  [22  ]0460362  [22  ]0460375  [22  ]0460379 
   11 VIP闪电  [22  ]0460387  [22  ]0460390  [22  ]0460396 
   11 VIP闪电  [22  ]0460397  [22  ]0460810  [22  ]0460813 
   11 VIP闪电  [22  ]0460814  [22  ]0460816  [22  ]0460819 
   11 VIP闪电  [22  ]0460820  [22  ]0460826  [22  ]0460834 
   11 VIP闪电  [22  ]0460835  [22  ]0460837  [22  ]0460838 
   11 VIP闪电  [22  ]0460841  [22  ]0461097  [22  ]0461099 
   11 VIP闪电  [22  ]0461206  [22  ]0461207  [22  ]0461209 
   11 VIP闪电  [22  ]0462633  [22  ]0462636  [22  ]0462639 
   11 VIP闪电  [22  ]0462651  [22  ]0462655  [22  ]0462658 
   11 VIP闪电  [22  ]0462659  [22  ]0462660  [22  ]0462662 
   11 VIP闪电  [22  ]0462666  [22  ]0462671  [22  ]0462672 
   11 VIP闪电  [22  ]0462675  [22  ]0462677  [22  ]0463092 
   11 VIP闪电  [22  ]0463095 
   合计 46
   12 王忠明   [22  ]0460212  [22  ]0460216  [22  ]0460220 
   12 王忠明   [22  ]0460851  [22  ]0460852  [22  ]0460856 
   12 王忠明   [22  ]0460857  [22  ]0460860  [22  ]0461347 
   12 王忠明   [22  ]0462082  [22  ]0462093  [22  ]0462202 
   12 王忠明   [22  ]0462211  [22  ]0462213  [22  ]0462219 
   12 王忠明   [22  ]0462220  [22  ]0462222  [22  ]0462227 
   12 王忠明   [22  ]0462229  [22  ]0462234  [22  ]0462239 
   12 王忠明   [22  ]0462242  [22  ]0462244  [22  ]0462247 
   12 王忠明   [22  ]0462249  [22  ]0462250  [22  ]0462254 
   12 王忠明   [22  ]0462263  [22  ]0462268  [22  ]0462269 
   12 王忠明   [22  ]0462271  [22  ]0462274  [22  ]0462279 
   12 王忠明   [22  ]0462280  [22  ]0462282  [22  ]0462285 
   12 王忠明   [22  ]0462286  [22  ]0462288  [22  ]0462290 
   12 王忠明   [22  ]0462297  [22  ]0462306  [22  ]0462312 
   12 王忠明   [22  ]0462320  [22  ]0462336  [22  ]0462338 
   12 王忠明   [22  ]0462339  [22  ]0462358  [22  ]0462359 
   12 王忠明   [22  ]0462360  [22  ]0462369  [22  ]0462370 
   12 王忠明   [22  ]0462371  [22  ]0462372  [22  ]0462374 
   12 王忠明   [22  ]0462375  [22  ]0462378  [22  ]0462379 
   12 王忠明   [22  ]0462380  [22  ]0462381  [22  ]0462389 
   12 王忠明   [22  ]0462394  [22  ]0464995  [22  ]0464997 
   合计 63
   13 武汉天利 [22  ]0460405  [22  ]0460434  [22  ]0460452 
   13 武汉天利 [22  ]0460461  [22  ]0460462  [22  ]0460467 
   13 武汉天利 [22  ]0460470  [22  ]0460480  [22  ]0460483 
   13 武汉天利 [22  ]0460497  [22  ]0460512  [22  ]0460533 
   13 武汉天利 [22  ]0460564  [22  ]0460567  [22  ]0460574 
   13 武汉天利 [22  ]0460575  [22  ]0460579  [22  ]0460581 
   13 武汉天利 [22  ]0460598  [22  ]0460599  [22  ]0461003 
   13 武汉天利 [22  ]0461019  [22  ]0461033  [22  ]0461034 
   13 武汉天利 [22  ]0461036  [22  ]0463513  [22  ]0463515 
   合计 27
   15 搜鸽网   [22  ]0460601  [22  ]0460616  [22  ]0460636 
   15 搜鸽网   [22  ]0460637  [22  ]0460643  [22  ]0460650 
   15 搜鸽网   [22  ]0460666  [22  ]0460681  [22  ]0460685 
   15 搜鸽网   [22  ]0460688  [22  ]0460692  [22  ]0460901 
   15 搜鸽网   [22  ]0460903  [22  ]0460904  [22  ]0460907 
   15 搜鸽网   [22  ]0460911  [22  ]0460918  [22  ]0460919 
   15 搜鸽网   [22  ]0460922  [22  ]0460925  [22  ]0460932 
   15 搜鸽网   [22  ]0460935  [22  ]0460948  [22  ]0460950 
   15 搜鸽网   [22  ]0460962  [22  ]0460972  [22  ]0460973 
   15 搜鸽网   [22  ]0460978  [22  ]0460998  [22  ]0461041 
   15 搜鸽网   [22  ]0461044  [22  ]0461045  [22  ]0461061 
   15 搜鸽网   [22  ]0461078  [22  ]0462994  [22  ]0463000 
   15 搜鸽网   [22  ]0463504 
   合计 37
   16 周卫平   [22  ]0462684  [22  ]0462971  [22  ]0462978 
   合计 3
   17 何勤伦   [22  ]0461270  [22  ]0461277  [22  ]0461294 
   17 何勤伦   [22  ]0461296  [22  ]0461300  [22  ]0461333 
   17 何勤伦   [22  ]0461334 
   合计 7
   18 闵关伟   [22  ]0461302  [22  ]0461303  [22  ]0461304 
   18 闵关伟   [22  ]0461310 
   合计 4
   19 王建平   [22  ]0461311  [22  ]0461314  [22  ]0461316 
   19 王建平   [22  ]0461318  [22  ]0461354 
   合计 5
   113 三宝问鼎 [22  ]0460201  [22  ]0460204  [22  ]0461850 
   113 三宝问鼎 [22  ]0461860  [22  ]0461885  [22  ]0461888 
   113 三宝问鼎 [22  ]0461891  [22  ]0461895  [22  ]0461897 
   113 三宝问鼎 [22  ]0461906  [22  ]0461907  [22  ]0461910 
   113 三宝问鼎 [22  ]0461915  [22  ]0461918  [22  ]0461919 
   113 三宝问鼎 [22  ]0461927  [22  ]0461928  [22  ]0461944 
   113 三宝问鼎 [22  ]0461945  [22  ]0461946  [22  ]0461947 
   113 三宝问鼎 [22  ]0461948  [22  ]0461971  [22  ]0461973 
   113 三宝问鼎 [22  ]0462004  [22  ]0462007  [22  ]0462009 
   113 三宝问鼎 [22  ]0462023  [22  ]0462025  [22  ]0462026 
   113 三宝问鼎 [22  ]0462034  [22  ]0462036  [22  ]0462042 
   113 三宝问鼎 [22  ]0462065  [22  ]0462075  [22  ]0462078 
   113 三宝问鼎 [22  ]0462401  [22  ]0462405  [22  ]0462409 
   113 三宝问鼎 [22  ]0462435  [22  ]0462480 
   合计 41
   总报到鸽数:   595    

    发布时间:2020-4-30 19:58:49 刷新时间:2020-4-30 19:58:49 收藏该文章】【打印此页关闭窗口
    提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
    近期信息:
  3. 公告。2020-5-29 15:02:58)
  4. 邀请函。2020-5-19 22:04:20)
  5. 通知。2020-5-18 11:49:43)
  6. 鸽色天乡2021春赛规程。2020-5-19 22:05:22)
  7. 鸽色天乡四关综合1-289名获奖鸽欣赏。2020-5-12 7:53:21)
  8. 鸽色天乡拍卖公告。2020-5-11 22:26:10)
  9. 四关暗插各项指定数据开封验证报告。2020-5-11 16:41:09)
  10. 第四关500公里前十名验鸽。2020-5-1 16:38:53)
  11. 鸽色天乡国际信鸽竞翔村首届第四关赛事集鸽及司放回顾。2020-5-1 11:44:00)
  12. 鸽色天乡第四关比赛成绩网址。2020-5-1 9:47:49)

  13. 手机中信网

    相关评论: 我要评论


   回页顶
   11k影院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>
   首页广告服务付款方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载短信通

   Copyright © 2000-2020 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
   中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
   我要投稿 建议反馈及投诉
   《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
   ICP证编号:粤B2-20040374


   <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>